Blog

Eenheid in ECV Eeklo

Onderwijs en Informatie Nieuws

Sinds januari 2014 zijn we in één celgroep van ECV-Eeklo bezig met het materiaal over eenheid, een uitgave van de EAV, opgesteld door Anastasi Rosario. Tot nu zijn de ervaringen zeer goed. Zowel naar inhoud toe als praktische uitwerking binnen de celgroep. Het ‚verplicht’ ons het hogepriesterlijk gebed van Christus heel analytisch te benaderen. Dit zorgde voor vele enthousiaste gesprekken en meer diepgang.
 
De snelheid van de celgroep is wel trager dan het schema dat het materiaal vooropstelt. Op zich is dit een goed teken en toont het aan dat de deelnemers uitgebreid meegenomen worden in de exegetische zoektocht van het hogepriesterlijk gebed. We kunnen dus wel spreken dat we aan het ‚schatgraven’ zijn in het relaas van het uniek gesprek tussen de Vader en de Zoon.
 
Het materiaal geeft ook de mogelijkheid dat ieder zich op voorhand kan voorbereiden. Verder is het positief dat de deelnemers exact het scenario weten van de celgroep. De documenten werden sowieso op voorhand uitgedeeld aan de celgroep leden.
 
Conclusie: zeer waardevol materiaal over een zeer belangrijk, gemeente grensoverschrijdend onderwerp.

Marc Ladon
InGeschakeld?

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit

Als ECV-verantwoordelijken liggen er doorheen het jaar heel wat opportuniteiten voor het rapen om elkaar te ontmoeten en ons te laten vormen. Eén van de hoogtepunten is de leidersvergadering in het najaar maar in het voorjaar is het, behalve de provinciale vergaderingen, relatief rustig.

Toch willen we u stimuleren om één zaterdag vrij te houden en de actieve gemeenteleden op sleeptouw te nemen richting Leuven voor de eerste EAV-workshopdag ism indekerk en de ETF. Als ECV investeren we in deze dag door de inzet van eigen medewerkers. Op indekerk.be vindt u alle info maar het belangrijkste neem ik graag even over:

Wilt u persoonlijk gevormd worden maar weet u niet door wie of bij wat? Wilt u actief zijn in de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u een impact hebben op de maatschappij maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? 15 organisaties staan voor u klaar met info en workshops om u verder te helpen. Compacter kunnen we het niet aanbieden: één dag, één plek, één oproep: Bent u InGeschakeld? We willen ons laten inspireren door een koppel die zich laten inschakelen, zo veel is duidelijk. Maar ook u bent een belangrijke schakel in het grote plan van God. Rest dan nog één vraag: Hoe kan u of uw gemeente een versnelling hoger schakelen? We zien uit om met u mee te denken!

Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort zijn de hoofdsprekers en zullen ons inspireren met hun verhalen van ‘ingeschakeld zijn’. Ze zijn namelijk ingeschakeld in het studentenwerk, gevangeniswerk, gemeentestichting, huwelijksweekenden en de nationale gebedsbeweging. Ignace is godsdienstleraar en Knack columnist, Miet coördinator van een sociaal project, Stapsteen.

Deze dag wordt u aangeboden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) ism de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) en Indekerk. Het is een dag van ontmoeting en vorming.

Locatie: ETF Leuven , Sint-Jansbergsesteenweg 97 - 3001 Heverlee
Wanneer: van 09:30 tot 15.00 uur.

Programma

09.30 - ontvangst met koffie
10.00 - Start met hoofdtoespraak door Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort
10.50 - WorkshopSessies 1
11.40 - WorkshopSessies 2
12.30 – Lunch
13.30 - WorkshopSessies 3
14:20 - SlotSamenkomst
15:00 – Voorziene einde

Kosten: We voorzien een collecte
Lunch: Eigen lunchpakket; er is wel koffie en thee
Toespraak 'InGeschakeld'

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit

24 mei bleek een bijzondere drukke dag te zijn voor geëngageerd Evangelisch Vlaanderen: De EAV ism de ETF en indekerk hield op 24 mei 2014 haar eerste “workshopdag” met als thema “In-geschakeld” zijn, maar er waren ook de dag voor Alleengaanden, het EJV-kinderwerksontbijt en een studiedag voor christenen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
We hopen enkele impressies van ecv-bezoekers aan InGeschakeld op onze site te plaatsen. 
 
Hieronder een uittreksel van de hoofdtoespraak:
 
Eigenlijk is dit een titel vol mogelijke woordspelingen en dankbaar om hier eens over te brainstormen. Want als we er eens wat langer bij stilstaan, ontdekken we dat de ganse natuur, van hoog tot laag, vol zit met schakelingen, verbindingen, connecties, relaties: reeds op het allerkleinste niveau zien we atomen en moleculen die zeer sterk aan elkaar hangen, chemische verbindingen waardoor alle levensvormen mogelijk worden, DNA-strengen, cellen en weefsels, die organen en lichamen vormen…. Maar ook op hogere niveaus zien we complexe ecosystemen, groepsverbanden in de dieren- en plantenwereld, of nog hoger: zonnestelsels en sterrenstelsels. Ook de mensenwereld zit vol verbindingen: gezin, familie, buurt, wijk, club, vereniging, dorp, stad, stam, volk, land, continent, en nog weer verder: via internet en satellieten zijn mensen over de hele wereld met elkaar verbonden. Is dat niet ongelooflijk? Onze God is een God van verbinding, verbond, verbondenheid. Een mens die nergens ingeschakeld is, kan niet eens léven!

In Efeze 4:13-16 gebruikt Paulus het zeer rijke beeld waar hij de gemeente vergelijkt met een lichaam: pas wanneer elk lid in het Lichaam zijn (juiste) plaats inneemt, wordt de gemeente volwassen en sterk. Spieren, gewrichten, beenderen en organen worden aan elkaar verbonden door pezenen zenuwen. Dankzij de moderne vooruitgang van de geneeskunde weten we vandaag nog veel méér dat dit waar is: zelfs één enkele cel in ons lichaam is al een wondere wereld op zich, die ongelooflijk kan communiceren met andere cellen. Via het bloed worden duizenden stoffen getransporteerd doorheen alle weefsels – een ingenieus stukje vakmanschap. Eén los oog dat op zichzelf zou staan, zou totaal nutteloos zijn, zou niet eens kunnen overleven… Kortom, de sterkste gemeente is die waar elk lid een taak heeft en actief is. Ingeschakeld zijn is niet alleen goed voor de gemeente, maar ook voor elke christen: het is voor gemeenteleden zelf een zegen (een groeimogelijkheid) om een taak of verantwoordelijkheid te hebben.


Deze ingeschakeldheid is belangrijk op drie niveaus:

(1) Onze eerste ‘schakeling’ moet verticaal zijn, naar God: het beeld van de rank die in de wijnstok geënt moet zijn (Joh. 15:1-8) spreekt boekdelen. Elke christen moet met God verbonden blijven om levenssappen te ontvangen, niet alleen om vrucht te dragen, maar zelfs om te overleven. Ingeschakeld zijn begint met een overgegeven leven aan de Heer, in de wil van de Heer, in Zijn rust, geworteld in Hem; dat is het allerbelangrijkste wat er is: Hem kennen. Dit is cruciaal voor alle andere aspecten van ons christenleven,omdat dit in een jachtige maatschappij constant onder druk staat en nooit ‘verworven’ is. Het kan, zeker op lange termijn, fataal zijn om deze verbondenheid te verwaarlozen. Ze is nodig (a) om blijvend met Góds plan mee te werken, en ons niet in een eigen project te verliezen, met één been buiten zijn koninkrijk. Dit gevaar zien we constant in de kerkgeschiedenis: sterke hervormingsbewegingen die opwekking brengen, maar later weer verstarren omdat ze de fijngevoeligheid verliezen om ‘ingetuned’ te zijn op God. Sterke verbondenheid met de Vader (b) voorkomt verder het gevaar vanburnout en ontmoediging, een zeer reëel gevaar in deze tijd! Ze is ook onmisbaar (c) voor blijvende frisse inspiratie, om nieuwe invalshoeken voor gemeentebouw en evangelisatie in deze tijd te ontdekken. Hoe is het met het gebedsleven van de Vlaamse christenen en hun leiders? Is het een prioriteit? Krijgt het voldoende priori-tijd? Vinden we (lees: creëren we) voldoende rust om Gods stem te horen, om op het diepste niveau van onze geest en ziel met God zelf verbonden te blijven? Als we goéd bidden, is dit een bron van vreugde en verfrissing, en zullen we zijn als die boom die geplant staat aan waterstromen.Waar je je ook inschakelt: doe het uit gebed, dan stroomt Zijn leven erdoor; dan hou je ook het geloof om door te gaan. Goed beginnen is belangrijk, goed eindigen is minstens even belangrijk. En mensen die bidden hebben meer kans om geloof te houden, niet cynisch te worden.
 
Lees verder op de volgende link: InGeschakeldVlaamse Creatieve Christenen

Onderwijs en Informatie

Frank (ECV Boom) was één van de deelnemers aan InGeschakeld en blikt terug op de workshop georganiseerd door Vlaamse Creatieve Christenen:

Aangetrokken door de eigenzinnige titel “Vlaamse creatieve christenen” heb ik deze workshop gevolgd tijdens de erg leuke en interessante dag van “in te schakelen christenen” in het ETF gebouw in Heverlee.

Herman Spaargaren reikte tijdens deze sessie een aantal tips aan voor het leiden van inspirerende samenkomsten. Zo zochten we naar antwoorden op de volgende vragen:

-        hoe kunnen we de gemeente meenemen op tocht naar een intense ontmoeting met de Heer? 

-        Hoe kunnen we de gemeente leiden naar aanbidding?

-        Hoe belangrijk is de keuze van de liederen?

-        En tot slot: hebben we een liturgie nodig om dit alles in goede banen te leiden?

Op zijn eigen enthousiaste wijze wist Herman een aantal goede ideeën over te brengen. “Maar”, zo benadrukte hij, “dit zijn suggesties en tips, die jullie moeten toetsen met de mogelijkheden die er binnen de plaatselijke gemeente mogelijk zijn. Maar gebruik maximaal jullie talenten!”.

Zo werden volgende punten aangehaald:

-        De dienst kan worden gestart met een hartelijk welkom en begroeting, waarna een eerste lied de gemeente op sleeptouw moet nemen.

-        Het is belangrijk dat de dienstleider volop meezingt en als het ware de gemeente voorgaat ook in de zangleiding (of hij delegeert dit aan iemand)

-        De opbouw van de dienst is erg belangrijk: zo gaan we naar de prediking met een rustig en inspirerend lied en geven de mededelingen een plaats waar ze de dienst niet “onderbreken”.

-        Werken rond een thema en eventueel afstemming met de preker, kan interessant zijn en een dienst opgebouwd rond een thema blijft ook langer “hangen” bij de mensen.

-        Een dienst is een samenspel van al onze zintuigen: we leven vandaag niet in een luistercultuur (alhoewel dit volgens sommige bronnen aan het terugkomen is)

-        Het is fijn om een dienst af te sluiten met een zegen en een groet

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen, zoals over de prediking en het avondmaal, maar samengevat zou je kunnen stellen dat we het belang van een goede dienstleiding niet mogen onderschatten en juist daarom: bedankt Herman, voor de fijne tips die je ons hebt doorgegeven!
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy