Blog
InGeschakeld?

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit

Als ECV-verantwoordelijken liggen er doorheen het jaar heel wat opportuniteiten voor het rapen om elkaar te ontmoeten en ons te laten vormen. Eén van de hoogtepunten is de leidersvergadering in het najaar maar in het voorjaar is het, behalve de provinciale vergaderingen, relatief rustig.

Toch willen we u stimuleren om één zaterdag vrij te houden en de actieve gemeenteleden op sleeptouw te nemen richting Leuven voor de eerste EAV-workshopdag ism indekerk en de ETF. Als ECV investeren we in deze dag door de inzet van eigen medewerkers. Op indekerk.be vindt u alle info maar het belangrijkste neem ik graag even over:

Wilt u persoonlijk gevormd worden maar weet u niet door wie of bij wat? Wilt u actief zijn in de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u een impact hebben op de maatschappij maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? 15 organisaties staan voor u klaar met info en workshops om u verder te helpen. Compacter kunnen we het niet aanbieden: één dag, één plek, één oproep: Bent u InGeschakeld? We willen ons laten inspireren door een koppel die zich laten inschakelen, zo veel is duidelijk. Maar ook u bent een belangrijke schakel in het grote plan van God. Rest dan nog één vraag: Hoe kan u of uw gemeente een versnelling hoger schakelen? We zien uit om met u mee te denken!

Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort zijn de hoofdsprekers en zullen ons inspireren met hun verhalen van ‘ingeschakeld zijn’. Ze zijn namelijk ingeschakeld in het studentenwerk, gevangeniswerk, gemeentestichting, huwelijksweekenden en de nationale gebedsbeweging. Ignace is godsdienstleraar en Knack columnist, Miet coördinator van een sociaal project, Stapsteen.

Deze dag wordt u aangeboden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) ism de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) en Indekerk. Het is een dag van ontmoeting en vorming.

Locatie: ETF Leuven , Sint-Jansbergsesteenweg 97 - 3001 Heverlee
Wanneer: van 09:30 tot 15.00 uur.

Programma

09.30 - ontvangst met koffie
10.00 - Start met hoofdtoespraak door Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort
10.50 - WorkshopSessies 1
11.40 - WorkshopSessies 2
12.30 – Lunch
13.30 - WorkshopSessies 3
14:20 - SlotSamenkomst
15:00 – Voorziene einde

Kosten: We voorzien een collecte
Lunch: Eigen lunchpakket; er is wel koffie en thee
Toespraak 'InGeschakeld'

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit

24 mei bleek een bijzondere drukke dag te zijn voor geëngageerd Evangelisch Vlaanderen: De EAV ism de ETF en indekerk hield op 24 mei 2014 haar eerste “workshopdag” met als thema “In-geschakeld” zijn, maar er waren ook de dag voor Alleengaanden, het EJV-kinderwerksontbijt en een studiedag voor christenen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
We hopen enkele impressies van ecv-bezoekers aan InGeschakeld op onze site te plaatsen. 
 
Hieronder een uittreksel van de hoofdtoespraak:
 
Eigenlijk is dit een titel vol mogelijke woordspelingen en dankbaar om hier eens over te brainstormen. Want als we er eens wat langer bij stilstaan, ontdekken we dat de ganse natuur, van hoog tot laag, vol zit met schakelingen, verbindingen, connecties, relaties: reeds op het allerkleinste niveau zien we atomen en moleculen die zeer sterk aan elkaar hangen, chemische verbindingen waardoor alle levensvormen mogelijk worden, DNA-strengen, cellen en weefsels, die organen en lichamen vormen…. Maar ook op hogere niveaus zien we complexe ecosystemen, groepsverbanden in de dieren- en plantenwereld, of nog hoger: zonnestelsels en sterrenstelsels. Ook de mensenwereld zit vol verbindingen: gezin, familie, buurt, wijk, club, vereniging, dorp, stad, stam, volk, land, continent, en nog weer verder: via internet en satellieten zijn mensen over de hele wereld met elkaar verbonden. Is dat niet ongelooflijk? Onze God is een God van verbinding, verbond, verbondenheid. Een mens die nergens ingeschakeld is, kan niet eens léven!

In Efeze 4:13-16 gebruikt Paulus het zeer rijke beeld waar hij de gemeente vergelijkt met een lichaam: pas wanneer elk lid in het Lichaam zijn (juiste) plaats inneemt, wordt de gemeente volwassen en sterk. Spieren, gewrichten, beenderen en organen worden aan elkaar verbonden door pezenen zenuwen. Dankzij de moderne vooruitgang van de geneeskunde weten we vandaag nog veel méér dat dit waar is: zelfs één enkele cel in ons lichaam is al een wondere wereld op zich, die ongelooflijk kan communiceren met andere cellen. Via het bloed worden duizenden stoffen getransporteerd doorheen alle weefsels – een ingenieus stukje vakmanschap. Eén los oog dat op zichzelf zou staan, zou totaal nutteloos zijn, zou niet eens kunnen overleven… Kortom, de sterkste gemeente is die waar elk lid een taak heeft en actief is. Ingeschakeld zijn is niet alleen goed voor de gemeente, maar ook voor elke christen: het is voor gemeenteleden zelf een zegen (een groeimogelijkheid) om een taak of verantwoordelijkheid te hebben.


Deze ingeschakeldheid is belangrijk op drie niveaus:

(1) Onze eerste ‘schakeling’ moet verticaal zijn, naar God: het beeld van de rank die in de wijnstok geënt moet zijn (Joh. 15:1-8) spreekt boekdelen. Elke christen moet met God verbonden blijven om levenssappen te ontvangen, niet alleen om vrucht te dragen, maar zelfs om te overleven. Ingeschakeld zijn begint met een overgegeven leven aan de Heer, in de wil van de Heer, in Zijn rust, geworteld in Hem; dat is het allerbelangrijkste wat er is: Hem kennen. Dit is cruciaal voor alle andere aspecten van ons christenleven,omdat dit in een jachtige maatschappij constant onder druk staat en nooit ‘verworven’ is. Het kan, zeker op lange termijn, fataal zijn om deze verbondenheid te verwaarlozen. Ze is nodig (a) om blijvend met Góds plan mee te werken, en ons niet in een eigen project te verliezen, met één been buiten zijn koninkrijk. Dit gevaar zien we constant in de kerkgeschiedenis: sterke hervormingsbewegingen die opwekking brengen, maar later weer verstarren omdat ze de fijngevoeligheid verliezen om ‘ingetuned’ te zijn op God. Sterke verbondenheid met de Vader (b) voorkomt verder het gevaar vanburnout en ontmoediging, een zeer reëel gevaar in deze tijd! Ze is ook onmisbaar (c) voor blijvende frisse inspiratie, om nieuwe invalshoeken voor gemeentebouw en evangelisatie in deze tijd te ontdekken. Hoe is het met het gebedsleven van de Vlaamse christenen en hun leiders? Is het een prioriteit? Krijgt het voldoende priori-tijd? Vinden we (lees: creëren we) voldoende rust om Gods stem te horen, om op het diepste niveau van onze geest en ziel met God zelf verbonden te blijven? Als we goéd bidden, is dit een bron van vreugde en verfrissing, en zullen we zijn als die boom die geplant staat aan waterstromen.Waar je je ook inschakelt: doe het uit gebed, dan stroomt Zijn leven erdoor; dan hou je ook het geloof om door te gaan. Goed beginnen is belangrijk, goed eindigen is minstens even belangrijk. En mensen die bidden hebben meer kans om geloof te houden, niet cynisch te worden.
 
Lees verder op de volgende link: InGeschakeldVlaamse Creatieve Christenen

Onderwijs en Informatie

Frank (ECV Boom) was één van de deelnemers aan InGeschakeld en blikt terug op de workshop georganiseerd door Vlaamse Creatieve Christenen:

Aangetrokken door de eigenzinnige titel “Vlaamse creatieve christenen” heb ik deze workshop gevolgd tijdens de erg leuke en interessante dag van “in te schakelen christenen” in het ETF gebouw in Heverlee.

Herman Spaargaren reikte tijdens deze sessie een aantal tips aan voor het leiden van inspirerende samenkomsten. Zo zochten we naar antwoorden op de volgende vragen:

-        hoe kunnen we de gemeente meenemen op tocht naar een intense ontmoeting met de Heer? 

-        Hoe kunnen we de gemeente leiden naar aanbidding?

-        Hoe belangrijk is de keuze van de liederen?

-        En tot slot: hebben we een liturgie nodig om dit alles in goede banen te leiden?

Op zijn eigen enthousiaste wijze wist Herman een aantal goede ideeën over te brengen. “Maar”, zo benadrukte hij, “dit zijn suggesties en tips, die jullie moeten toetsen met de mogelijkheden die er binnen de plaatselijke gemeente mogelijk zijn. Maar gebruik maximaal jullie talenten!”.

Zo werden volgende punten aangehaald:

-        De dienst kan worden gestart met een hartelijk welkom en begroeting, waarna een eerste lied de gemeente op sleeptouw moet nemen.

-        Het is belangrijk dat de dienstleider volop meezingt en als het ware de gemeente voorgaat ook in de zangleiding (of hij delegeert dit aan iemand)

-        De opbouw van de dienst is erg belangrijk: zo gaan we naar de prediking met een rustig en inspirerend lied en geven de mededelingen een plaats waar ze de dienst niet “onderbreken”.

-        Werken rond een thema en eventueel afstemming met de preker, kan interessant zijn en een dienst opgebouwd rond een thema blijft ook langer “hangen” bij de mensen.

-        Een dienst is een samenspel van al onze zintuigen: we leven vandaag niet in een luistercultuur (alhoewel dit volgens sommige bronnen aan het terugkomen is)

-        Het is fijn om een dienst af te sluiten met een zegen en een groet

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen, zoals over de prediking en het avondmaal, maar samengevat zou je kunnen stellen dat we het belang van een goede dienstleiding niet mogen onderschatten en juist daarom: bedankt Herman, voor de fijne tips die je ons hebt doorgegeven!
Specialist godsdienstvrijheid

Nieuws

Het volgende persbericht willen we u niet onthouden:

Dr. Christof Sauer werd recent aangesteld als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoeksopdracht heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging. 

In zijn onderzoeksopdracht aan de ETF staan de thema’s van individuele en collectieve godsdienstvrijheid centraal. Prof. Sauer onderzoekt wereldwijd situaties waarin deze fundamentele mensenrechten, in het bijzonder van christenen, worden beperkt of geschonden. Gerelateerde problematieken, zoals vervolging van mensen omwille van hun geloof, worden vanuit christelijk perspectief doordacht en onder de aandacht gebracht. 

Godsdienstvrijheid Pew Research Center geeft aan dat wereldwijd 76% van de wereldbevolking leeft in een context waarin godsdienstvrijheid ernstig beperkt is. Volgens de World Watch List van Open Doors International lijden christenen in meer dan 50 landen in verschillende graden onder discriminatie en vervolging. Prof. dr. Christof Sauer: “Vervolging komt vaak voor onder de vorm van beperking of betwisting van het recht op het veranderen of verspreiden van geloof. Vervolging is dus verzet tegen de uitoefening van de vrije rechten van de mens.” 

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit over de benoeming van dr. Christof Sauer: “De aanstelling van dr. Sauer aan onze faculteit betekent dat wij met onze studenten en docenten uit verschillende contexten en landen, actuele vragen rond mensenrechten en godsdienstvrijheid kunnen doordenken en onderzoeken vanuit een christelijk perspectief.” 

De benoeming van dr. Sauer als hoogleraar aan de ETF in Leuven wordt mogelijk gemaakt door meerdere organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid waaronder Hilfe für Mensch und Kirche (HMK) in Zwitserland en Alliance Defending Freedom (ADF) in de Verenigde Staten. Verschillende organisaties waaronder Open Doors International maken gebruik van de expertise van dr. Sauer en geven opdrachten tot onderzoek.
ECV Algemene Leidersvergadering

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Nieuws

Voorbije zaterdag (29/11/14) tekenden een kleine 90 leiders en sympathisanten present aan de ETF voor de jaarlijkse ECV Algemene Leidersvergadering. Het werd een dag van dankbaar terugblikken op de bediening van collega-medewerkers Martin en Lydia Symons. 

Jong en oud waren afgezakt naar Heverlee om te luisteren naar wat er allemaal beweegt binnen de ECV. Samen eten (wat een lasagne!), bidden, aanbidding en brainstormen over de uitdagingen waar we als kerken mee te maken hebben. De kerntaken werden één voor één overlopen en onze gasten, Mie Berlamont en Patrick Nullens, informeerden ons over hoe het gesteld was met respectievelijk de ECV Vrouwendag en de ETF.

Bedankt aan alle medewerkers en deelnemers voor een geslaagde dag en volgend jaar, zo God wil, een nieuwe ontmoeting op 14 november 2015.

Tot dan!
Rondetafel Kerk Binnenste Buiten

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

De werkgroep 'Kerk BinnensteBuiten' vertegenwoordigt enkele organisaties en netwerken van kerken (ECV, VEG, BEZ, ETF).

Wie zitten er in deze werkgroep? Teo Kamp en Jannes Kalkhuis namens de BEZ, Peter Bordon en Adri van den Berk namens de VEG, Jack Barentsen namens de ETF en Henri Menheere en Filip De Cavel namens de ECV. Johan Lukasse, oud-directeur BEZ, neemt ook met regelmaat deel aan onze gesprekken.

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de thema's 'gemeentestichting' en 'evangelisatie'.

Doorgaans organiseren we elk jaar een studiedag voor de leiders uit deze verschillende denominaties. Dit jaar echter willen we eerst onze aandacht schenken aan een nieuwe generatie gelovigen en hun ideeën en ervaringen over en met de kerk. Een beetje vanuit de idee ,"zeg me hoe je denkt over 'de Vlaamse Evangelische gemeente' en ik zeg je hoe je denkt over 'gemeentestichting.'" We komen daarmee op het terrein van thema's als 'kerkmodel', 'visie voor de kerk', 'relevante kerk'...en...we merken dat we misschien wel met enkele blinde vlekken zitten waarvan we hopen dat zij ons hierbij kunnen helpen.

Deze jonge mensen inspireren ons en doen ons vragen stellen over kerkkeuzes en thema's die ze belangrijk vinden. Vandaar de idee van een rondetafel-gesprek die ondertussen achter de rug is: een unieke ontmoeting voor ons waar we willen luisteren, vragen stellen,...enkele spanningsvelden blootleggen en ze ook benoemen.

Voor ons is dit hele thema niet alleen een theologisch vraagstuk, maar ook een vraagstuk met een uitermate praktische kant en de twee hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Aan de ene kant heb je gevestigde leiders die vooral opgegroeid zijn met het 'hierNAmaals'-verhaal itt het 'hierNUmaals'-verhaal. De gemeente blijft voor die eerste groep nog steeds de 'burcht' (veilig) of de 'lichttoren' (waarschuwend, verkondigend) ipv de 'herberg' (gastvrij, inclusief) of 'benzinestation' (voedend). Beide benaderingen kennen hun mogelijkheden en valkuilen.

Gewapend met onderstaande vragen, vond een ontmoeting plaats die werd begeleid door Bart Biesbrouck, oudste in de ECV Kuurne.

  • Wat zien jullie als sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen voor een nieuwe generatie 20/30'ers om hun plek te vinden binnen de bestaande doorsnee Evangelische gemeente?
  • Wat betekent dit in functie van het soort gemeente die we willen zien ontstaan in de komende jaren? Wat betekent dit voor het thema 'evangelisatie'?
  • Zijn er vragen die we ons zouden moeten stellen om vooruit te kunnen gaan?

Er werd een verslag van deze vergadering gemaakt en we hopen die binnenkort met u te kunnen delen.

Namens de werkgroep

FilipEen verslag van 'Joodse wortels van de...'

Onderwijs en Informatie

ECV-medewerker Kristof Vermaut bezocht de ETF studiedag over de Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk. Hier volgt een korte impressie:

 

ISRAEL, en onze verhouding tot dit oude verbondsvolk met zijn vele religieuze gebruiken … het blijft een moeilijk vraagstuk waar heel verschillend over gedacht wordt. Ook in de christengemeente Gent is het geen onbesproken issue. De een wil er liever niet al te veel mee te maken hebben; een ander wil maar al te graag de sabbat houden. Het is vaak moeilijk om een gezond evenwicht te vinden.

De ETF studiedag -Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk- trok dan ook onze aandacht. Met vier mensen uit de gemeente wilden we wel eens horen hoe hier over gedacht werd in de hoogste theologische academische kringen van ons Vlaanderenlandje.

Het antwoord? Heel verschillend. Wie gehoopt had met pasklare antwoorden naar huis te gaan was er aan voor de moeite. Ook dit jaar zullen we dus nog wel Kerst vieren als gemeente; en de Loofhut die blijft vooralsnog in de verpakking.

Het begon nochtans veelbelovend. Prof. Dr. Evert van de Poll wees de propvolgelopen kapel reeds aan het begin van de studiedag op de Joodse identiteit van Jezus en de apostelen. En het Nieuwe Testament mag dan wel in het Grieks geschreven zijn; maar de gedachten van waaruit het alles is opgeschreven is helemaal niet Grieks; maar Joods. Als lezers hebben we dan ook te zoeken naar de Joodse woorden en gedachten achter de Griekse tekst.

Een veelbelovend begin dus; maar er is natuurlijk heel wat meer gezegd door deze wijze man; maar ik maak even de sprong naar de eindconclusie van deze lezing: de Joodse identiteit en praktijk van Jezus en de eerste Joodse christenen moeten we vooral niet trachten te imiteren maar laat ze veeleer een bron van inspiratie zijn in onze zoektocht naar een evenwichtige Bijbels/Joodse geloofspraktijk.

De lezing van dr. Bart Wallet was voor mij het hoogtepunt van deze dag. Zijn lezing ging over de Joodse feestkalender, de christelijke kalender (advent, kerst, pasen, e.d.) en de Bijbelse kalender. Hij vertelde op heldere wijze hoe de Bijbelse kalender een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt en liet zien welk een belangrijke rol hierin was weggelegd voor de tempel. Het verdwijnen van de tempel in het jaar 70 was dan ook desastreus voor de Joodse geloofsbeleving. Het ontstaan van de Joods rabbijnse kalender enerzijds en de vroegchristelijke kalender anderzijds was het gevolg. Ik vond het boeiend om te horen hoe deze beide kalenders in hun ontstaansgeschiedenis wederzijds door elkaar werden beïnvloed; hoe er ook vaak een betekenisverschuiving heeft plaatsgevonden bij bepaalde Bijbelse feesten (bijvoorbeeld Chanoeka), en hoe er in de loop der tijd seculiere feesten aan de Joods rabbijnse kalender werden toegevoegd die vaak weinig of niets meer met de Bijbel te maken hebben en hoe deze kalender nog steeds in beweging is.

Als ik het goed begrepen heb wou de spreker vooral laten zien hoe de huidige Joods rabbijnse kalender veel meer te maken heeft met de Joodse identiteit (border markers) dan met de Bijbelse feest- en gedenkkalender uit het Oude Testament. Het verdwijnen van de tempel in het jaar 70 betekende ook het einde van de Bijbels feest- en gedenkkalender. De christelijke kalender is dan weer opgebouwd rond het levensverhaal van Jezus; en tjah; misschien is dit inderdaad toch nog zo slecht niet … ? De context waar wij ons als Vlamingen in bevinden is immers geen Joodse context; maar een christelijke; hoewel …

Tot slot; de aanwezigen die vooral bevestiging zochten in hun nobele verlangen naar meer Joodse gebruiken in hun geloofsbeleving kregen te horen hoe verschillend daar over gedacht werd; niet alleen door de kerk, maar vooral ook door de Joden. Wat is dus de Bijbelse visie? Het antwoord heb ik helaas niet gevonden op de ETF; het enige wat ik gehoord heb is dat het antwoord op deze vraag al 2.000 jaar in ontwikkeling is en dat er iemand een dissertatie over mag schrijven :-)
ECV Leidersdag

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit Nieuws

28 oktober 2017. Het was verzamelen geblazen aan de ETF voor onze jaarlijkse ECV algemene leidersvergadering. 80 leiders en gemeenteleden uit 23 gemeenten luisterden, tafelden en gingen in gebed. Rosario, onze voorzitter deed verslag van waar het bestuur het laatste jaar mee bezig is geweest. Enkele broeders uit ECV Overpelt, die de fakkel doorgaven aan jonge leiders, werden bedankt wegens hun dienstbaar leiderschap. Kurt Maeyens bracht een inspirerende boodschap over de nood om dichtbij God te blijven. Marten Turner, directeur van OM België, riep op om in elke burgelijke gemeente te gaan voor een geloofsgemeenschap. Onze medewerker, dr. Raymond Hausoul, prikkelde de aanwezigen met wat hij geleerd had nav zijn proefschrift (over de nieuwe hemel en nieuwe aarde). Zoals u kan merken, een volle dag met heel wat pit, inhoud en gezellig gebabbel.

Ook werd er een oproep gedaan om te bidden voor elkaar. Elke gemeente 'adopteert' het komende jaar een andere gemeente waar ze voor gaan bidden.

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy