Blog

“Jezus in mijn gezin”: Leidersweekend

Pastoraat

Marcel Budenaers (ECV Zwartberg) was één van de deelnemers aan het VEG Leidersweekend dat begin Maart plaatsvond. Hij doet verslag:

-------------------------------

De Here voorzag in stralend weer voor het VEG leidersweekend van 6-8 maart in de Floreal Blankenberge.

Het thema “Jezus in mijn gezin” was goed gekozen en de spreker, Hin Talane, heeft dit in een aangenaam kleedje gegoten.

Na het stereotype  “aankomst, kamers” maakten we rond 19u voorzien van een warm kopje koffie, kennis met de aanwezige deelnemers. (±80 waarvan een 5-tal koppels ECV leiding uit Limburg)

De eerste toespraak ging die avond van start : Meet en Greet! Een korte inleiding op wat komen zou!

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

’s Anderendaags ’s morgens werden we verwend met een lekker ontbijt en… die verwenning bleef duren voor het gans weekend want we werden voor lunch en diner steeds aan tafel bediend!

Die dag kregen we 3 toespraken en een oproep van de vertegenwoordigers van het EJV.

De visie in het thema werd telkens vanuit een ander “woord”-invalshoek benaderd :

Jezus in mijn gezin

De onderlinge relaties en verwachtingen van  man/vrouw/kind vanuit het voorbeeld van Jezus als hoofd
van zijn gemeente. Het gezin is de juiste omgeving waar Jezus zichtbaar wordt. Dat maakt het de moeite van het inprenten waard!
                                       

Jezus in mijn gezin

We dienen Gods verlangen voor ons leven tastbaar te door te geven aan volgende generaties
vb. voor kinderen (cf. tijdens zondagsdienst)
Wij horen te weten wat of hoe wij dienen “te ageren” = geestelijke voorbeelden zijn

Dit werd gevolgd door een “stilte-strandwandeling”, een indrukwekkend bezinnend moment waarop we in volledige stilte enkele vragen in gedachten voor onszelf overpeinsden (*Hoe krachtig/uitdrukkelijk is Jezus in mijn gezin aanwezig? *Wat word ik me nu bewust? *……. En nu?)

Jezus in mijn gezin

het gezin de meest basale vorm van evangelisatie!

De manier waarop jij omgaat in je gezin geeft getuigenis naar de wereld van Jezus’ Boodschap
Vergelijking van 2 denkpatronen :

- het werelds “piramide van Maslow” waarin wij als christenen ons dikwijls laten meeslepen!
  alles moet kunnen, lukken, vanzelf gaan = “zelf”ontplooiing

- de piramide van Jezus: hoeveel tijd steken we in onze kinderen om hun tot de Here te leiden! =
  Christus ontplooit zich in en door mij!

Jezus in mijn gezin

De omgeving is voortdurend in verandering, in aanpassing.  Daarvan ontvangen we veel signalen!

Van deze signalen: jezelf in beweging doen komen zodat er harmonie is!

Als je geen goed beeld (focus) hebt van die context (omgeving) geraak je gauw het noorden kwijt => negatief effect op harmonie van gezin = achter de feiten aanlopen à gevaar van moe worden.

Hou de verandering in de gaten, weet waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat.

Als gezin staande blijven in een steeds veranderende context vraagt een gewortelde basis en lerende houding!

De EJV verantwoordelijken deden een krachtige oproep om ernst te maken van het geven van vertrouwen aan jongeren,  vooral jongvolwassenen die met de Here wandelen om hun een verantwoordelijke taak in de gemeente te geven. Niet enkel als taak maar ook als zelfverantwoordelijkheid voor de werking ervan!

Het weekend werd na de lunch afgesloten met de viering van het Avondmaal waar we met elkaar brood braken en de wijn dronken als herinnering aan het offer van de Here aan het kruis!

Hartelijk dank aan de organisatoren, de spreker, alle deelnemers, vooral de jonge gezinnen met kroost!!

Tot volgend jaar!
Rondetafel Kerk Binnenste Buiten

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

De werkgroep 'Kerk BinnensteBuiten' vertegenwoordigt enkele organisaties en netwerken van kerken (ECV, VEG, BEZ, ETF).

Wie zitten er in deze werkgroep? Teo Kamp en Jannes Kalkhuis namens de BEZ, Peter Bordon en Adri van den Berk namens de VEG, Jack Barentsen namens de ETF en Henri Menheere en Filip De Cavel namens de ECV. Johan Lukasse, oud-directeur BEZ, neemt ook met regelmaat deel aan onze gesprekken.

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de thema's 'gemeentestichting' en 'evangelisatie'.

Doorgaans organiseren we elk jaar een studiedag voor de leiders uit deze verschillende denominaties. Dit jaar echter willen we eerst onze aandacht schenken aan een nieuwe generatie gelovigen en hun ideeën en ervaringen over en met de kerk. Een beetje vanuit de idee ,"zeg me hoe je denkt over 'de Vlaamse Evangelische gemeente' en ik zeg je hoe je denkt over 'gemeentestichting.'" We komen daarmee op het terrein van thema's als 'kerkmodel', 'visie voor de kerk', 'relevante kerk'...en...we merken dat we misschien wel met enkele blinde vlekken zitten waarvan we hopen dat zij ons hierbij kunnen helpen.

Deze jonge mensen inspireren ons en doen ons vragen stellen over kerkkeuzes en thema's die ze belangrijk vinden. Vandaar de idee van een rondetafel-gesprek die ondertussen achter de rug is: een unieke ontmoeting voor ons waar we willen luisteren, vragen stellen,...enkele spanningsvelden blootleggen en ze ook benoemen.

Voor ons is dit hele thema niet alleen een theologisch vraagstuk, maar ook een vraagstuk met een uitermate praktische kant en de twee hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Aan de ene kant heb je gevestigde leiders die vooral opgegroeid zijn met het 'hierNAmaals'-verhaal itt het 'hierNUmaals'-verhaal. De gemeente blijft voor die eerste groep nog steeds de 'burcht' (veilig) of de 'lichttoren' (waarschuwend, verkondigend) ipv de 'herberg' (gastvrij, inclusief) of 'benzinestation' (voedend). Beide benaderingen kennen hun mogelijkheden en valkuilen.

Gewapend met onderstaande vragen, vond een ontmoeting plaats die werd begeleid door Bart Biesbrouck, oudste in de ECV Kuurne.

  • Wat zien jullie als sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen voor een nieuwe generatie 20/30'ers om hun plek te vinden binnen de bestaande doorsnee Evangelische gemeente?
  • Wat betekent dit in functie van het soort gemeente die we willen zien ontstaan in de komende jaren? Wat betekent dit voor het thema 'evangelisatie'?
  • Zijn er vragen die we ons zouden moeten stellen om vooruit te kunnen gaan?

Er werd een verslag van deze vergadering gemaakt en we hopen die binnenkort met u te kunnen delen.

Namens de werkgroep

Filip
VEG Leidersconferentie

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan. Henk Binnendijk was gastspreker.

Het weekend begon op donderdag voor velen al wat vroeger doordat een stralend voorjaarszonnetje de gelegenheid bood om vooraf nog vlug een stevige wandeling op de Blankenbergse dijk te maken.

Met een gastpreker als Henk Binnendijk en het thema “David, een man naar Gods hart” waren de verwachtingen van de 100-tal aanwezigen hoog gespannen. Henk confronteerde ons reeds bij de start met de tekorten van een christen wat betreft het thema  door een rondvraag over het regelmatig lezen van Gods Woord.

We moesten in scha en schande vaststellen dat 80% van christenen, zelfs wij, nauwelijks of niet dagelijks in Gods  Woord lezen. 

â–ºDoorheen 4 gespreksmomenten wist Henk ons te tonen wat een “mens” naar Gods hart eigenlijk is en hoe we die ingesteldheid konden in praktijk brengen.

Wij ondervonden die gezindheid bij David, een jonge man, een oudere man, een vrouw naar Gods hart.

Vooral God op de eerste plaats stellen, Hem voorop laten gaan, Hem de hoogste eer brengen is het enige en eerste wat we kunnen doen.  Geen godsdienst van beneden (de mens) uit naar God is vruchtbaar maar een gewillig luisteren naar God die de mens wil dienstbaar zijn want Zijn verlangen is ons te vormen naar Zijn beeld. Een Gods Dienst van “bovenaf” door God alleen. 

Ons leren overgeven aan Gods weg voor ons daar Hij de enige is Die weet wat goed is voor ons; Die getrouw is aan Zijn belofte; Die Zijn Woord gestand houdt, die ons nimmer verlaat.

Wandelen naar Zijn wil is het mooiste, het beste, het meest bevrijdend,  wat een mens naar Gods hart kan doen. Getuigend leven tot Zijn eer en glorie zal Hij ons kunnen gebruiken als Zijn bruid! Ware godsdienst is niet God dienen maar wel God die ons wil dienen!!

Ware Godsdienst is een dienst vanuit God op voorwaarde dat God van ons kan maken wat Hij wil! Alles komt tot stand naar Zijn Wil, “met en door God alleen”!

 

â–ºHet jongerenwerk EHBjO bracht verslag uit van hun werking. (info: http://ejv.be/eerste-hulp-bij-jongerenwerk-0))

Hun oproep om generaties jong en oud met elkaar te laten overeenstemmen stond als voorbeeld vanuit het thema om in praktijk te brengen : Beslis als oudere om een voorbeeld te zijn van Christus om jongeren aan te zetten actief te worden in Hem; Ben ik op juiste weg : niet op mijn weg maar op Zijn weg?

Wat kan de gemeenschap voor hen betekenen? Ze willen en hebben gemeenschap! Is er in uw kerk de bedoeling gemeenschap te hebben? Neem de handschoen op en volg de Here!!

â–ºOok Trans World Radio gaf informatie over haar activiteiten en toekomstplannen wat betreft evangelisatiemogelijkheden! (info: http://transworldradio.nl/)

 

Vrijdag werd zoals steeds gepland een opdrachtennamiddag ingepland die wat voor ontspanning zorgt maar tevens de banden onder elkaar wat aanscherpt.

Dit jaar verliep dit jammer genoeg in de druilerige regen, wat velen niet weerhield om op de dijk of in Brugge de taak tot een goed einde te brengen.

Zo werd er vlijtig gewerkt aan de opdracht om enkele mooie fotootjes te maken over een jonge man met volgende eigenschappen: man van één ding, overwinnaar, met discipline en vol overgave. Ook werd gezocht naar foto’s van een oude man, die als voornaamste eigenschap had dat God (en God alleen) voor hem belangrijk was.

De creativiteit van sommige teams leek niet te worden getemperd door de regen en aan het eind van de avond werden er schitterende foto’s gepubliceerd! 

Tussen de toespraken door en tijdens de maaltijden had ieder eveneens de mogelijkheid om persoonlijke contacten te verstevigen.

Het weekend werd na de lunch afgesloten met de viering van het Avondmaal waar we op speciale wijze met elkaar brood braken en de wijn dronken als herinnering van het offer van de Here aan het kruis!

Zoals voordien kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd maar vooral vruchtbaar weekend!

Hartelijk dank aan de organisatoren, de spreker, alle deelnemers,

vooral de jonge gezinnen met kroost en de kinderoppassers!!

Tot volgend jaar!

 
VEG Leidersconferentie 2016

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan.

Klik op de volgende link voor enkele sfeerbeelden: foto's leidersconferentie 2016

Zoals aangekondigd op de website van indekerk organiseert de VEG ieder jaar een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/BEZ/ECV en/of ander christelijk werk.

En inderdaad, ook tijdens de editie 2016, die doorging van woensdagavond 6 april tot vrijdagmiddag 8 april, en waar werd uitgeweken naar het vakantiecentrum De Hoge Duin in Oostduinkerke, was er zeker ruimte voor bemoediging & inspiratie, uitwisseling & ontspannen ontmoetingen, luisteren & opvangen, aanbidding & studie en vernieuwing in visie.

Het thema heeft ons zeker aangesproken: “Leven in verwachting”,  vanuit 1 en 2 Thessalonicenzen en werd op een heldere wijze uitgewerkt over verschillende spreekbeurten door leiders uit eigen VEG-midden: Gie Vleugels, EHBjo-medewerkers Dennis en David, Ko De Nood en Peter Bordon.

Ook onze eigen ECV familie was vertegenwoordigd door de gemeentes van Koersel, Ham en Boom en het compliment van Wout, aan het einde van de conferentie, werd zeker gesmaakt: “Jullie zijn steeds welkom en jullie warme interesse versterkt onze wil om krachten te bundelen, waar mogelijk”.

Misschien leuk om toch nog enkele impressies mee te geven van deze heerlijke tijd, die we als leider toch zo vaak moeten missen: genieten van Gods Woord en de vele gesprekken, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te moeten dragen… Bovendien vind ik het persoonlijk ook belangrijk om de werking en accenten van onze zusterorganisatie te kennen. De vele fijne gesprekken van de voorbije dagen hebben hier trouwens zeker toe bijgedragen!

De eerste avond werd de toon gezet door niemand minder dan Gie Vleugels, die in zijn gekende stijl, op heldere wijze, het ontstaan van deze brieven aan de Thessalonicenzen toelichtte. De toon was gezet: voeten op de grond (deze wereld) maar hoofd in de wolken (de toekomstige wereld) en niet met twee gezichten zoals Janus: een hele uitdaging!

Op donderdagvoormiddag brachten de jonge leiders David Buntinx en Dennis Van Den Bergh hoop in de zaal. Het thema “leven in verwachting” kwam tot leven en ze confronteerden ons met de vraag: “wat zou je doen, indien je weet dat Jezus deze week zou terugkomen?”. Een veelgehoord antwoord was éen dringend gesprek met geliefden, die de Here nog niet kennen”…

Na een fijne en deugddoende strandwandeling tot aan de pier van Nieuwpoort, was het de beurt aan Ko De Nood, die donderdagavond het sprak over “heiliging”, een belangrijk onderdeel in het betoog van Paulus aan de Thessalonicenzen. Ko liet ons zien dat we met onze voeten op de grond (in deze wereld) ook een voetafdruk achterlaten, die tegelijkertijd er voor zorgt dat onze voetzool bevuild wordt. Reiniging is noodzakelijk en je kwetsbaar durven opstellen en belijden wat fout is, zijn hiervoor absoluut noodzakelijk!

Op vrijdag wees Peter Bordon, de VEG coördinator, ons op het gevaar dat bij de Thessalonicenzen duidelijk aanwezig was: onze verantwoordelijkheden naar familie, gezin en andere praktische dingen mogen we niet vergeten. Voor de gemeente in Thessalonica was Jezus komende en moest er niet meer gewerkt worden. Alles was bijzaak en verantwoordelijkheden werden niet langer opgenomen…

Ook in de verschillende persoonlijke nabesprekingen kwam dit verder aan bod: hebben we evenwicht in ons leven? Welke gebedspunten kan ik met je delen? Hoe gaat het in jouw gemeente?

Voor mezelf was het een verrijkende conferentie met een uitstekende balans tussen ontspanning en spreekbeurten en met de vele leuke sketches kwam ook het thema op een heldere wijze tot leven! Namens onze ECV familie ook een bedankje voor de uitnodiging en de goede organisatie van de verantwoordelijklen: Wout & Teuni Van Wijngaarden, Luc & Nina Present, Peter & Kristin Bordon.

Frank Staessens 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy